Budowa geologiczna i złoża mineralne

      Gmina Szydłów położona jest na kontakcie trzech jednostek geologicznych: południowo –wschodniej części Antyklinorium Świętokrzyskiego, południowo – wschodniej części Niecki Nidziańskiej oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Antyklinorium Świętokrzyskie zbudowane jest z paleozoicznych osadów głównie kambryjskich a fragmentarycznie z dewońskich. Osady Niecki Nidziańskiej reprezentowane są także przez utwory paleozoiczne, ale przede wszystkim przez mezozoiczne. Kambr na terenie gminy wykształcony jest w postaci łupków, piaskowców i szarogłazów. Dewon to piaskowce kwarcytowe i wapienie. Mezozoiczne utwory Niecki Nidziańskiej to: triasowe osady mułowcowo – iglaste, wapienie i margle oraz jurajskie wapienie z licznymi krzemieniami. Młodsze, trzeciorzędowe utwory Zapadliska Przedkarpackiego to piaskowce, piaski, mułówce, wapienie, margle, osady chemiczne (gips i siarka) oraz iły krakowieckie. Najmłodsze, czwartorzędowe utwory pokrywają obszar gminy w formie płatów o zróżnicowanej litologii i miąższości. Są to: gliny zwałowe, piaski, żwiry, lessy oraz występujące w dolinach rzek mułki, piaski, torfy i namuły torfiaste. Na terenie gminy Szydłów występują następujące kopaliny: surowce chemiczne (gipsy, siarka), wapienie, piaskowce, surowce ilaste i piaski. Z surowców chemicznych znaczenie gospodarcze ma jedynie siarka. Gipsy ze względu na duży nakład nie maja natomiast znaczenia surowcowego. Udokumentowane trzy złoża siarki rodzimej, Solec, Wola Żyzna i Grzybów – Gacki leżą na pograniczu z gminami Gnojno i Tuczępy. Do niedawna eksploatowane było metodą otworową złoże Grzybów – Gacki, którego niewielki fragment znajduje się na terenie gminy Szydłów, lecz w granicach gminy nie było prowadzone wydobycie. Wapienie udokumentowano w złożu Potok Rządowy, a zasoby perspektywiczne określono dla złoża Osówka. Piaskowce udokumentowano w złożu Szydłów, którego eksploatację jednak zaniechano. Występują w południowej części gminy surowce ilaste ( iły i gliny) eksploatowała niegdyś cegielnia w Gackach, wykorzystując surowiec do produkcji elementów ceramiki budowlanej. Obecnie produkcja ta została zaniechana. Piaski były wydobywane na skalę lokalną, w wielu rejonach gminy, lecz nie ma szczegółowych opracowań geologicznych, określających ich jakość, ilość i przydatność surowcową. Jedynie dla złoża Szydłów określono zasoby szacunkowe. Udokumentowano zasoby piasku w złożu Raków, lecz tylko niewielki fragment tego złoża znajduje się w granicach gminy. Aktualnie w gminie nie jest eksploatowane żadne złoże. Prawie cały teren gminy to obszar chronionego krajobrazu a więc ewentualna eksploatacja surowców może być prowadzona na niewielka (lokalną) skalę i musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska obowiązujące w gminach, gdzie występują obszary chronionego krajobrazu. Text: Plan rozwoju lokalnego dla gminy Szydłów. Szydłów 2004