Pomniki przyrody

Pierwszym z nich są występujące na powierzchni łupki dolnokambryjskie liczące około 540 milionów lat, które są jednymi z najstarszych skał w Górach Świętokrzyskich. Bezpośrednio na tych skałach leżą wapienie mioceńskie - osadzone kilkanaście...

Klimat

Według rejonizacji Romera rejon Kotuszowa należy do obszaru występowania klimatów wyżyn środkowych. Na badanym obszarze średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi 590 mm, a średnia roczna temperatura mieści ...

Stan czystości powietrza

Najbliższe niewielkie emitory zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w większych miejscowościach: Raków (8 km), Szydłów (5 km), Kurozwęki (3 km), Staszów (8 km). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie jest elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu oddalonym o kilkadziesiąt km....

Fauna i Flora

Świat ssaków w okolicach Kotuszowa reprezentowany jest przez zające (lepus europaeus), wiewiórki (sciurus vulgaris), najmniejszego przedstawiciela zwierzyny płowej – sarnę (caproleus caproleus) i różne gatunki....

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe: Stan czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej i Zbiornika "Chańcza" bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu środowiska. Ostatnie badania wykonane były w roku 2006. Dla określenia czystości wód Czarnej na odcinku przepływającym przez Kotuszów służą wyniki analiz z punktu kontrolno-pomiarowego zlokalizowanego ok. 2 km powyżej Kotuszowa (most w Korytnicy na 34,5 km).......

Wody podziemne

Pod względem geograficznym Kotuszów leży na obszarze mezoregionu: Pogórze Szydłowskie. Geologicznie obszar miejscowości zlokalizowany jest w granicy trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Trzon paleozoiczny jest zbudowany głównie z ......

Budowa geologiczna i złoża mineralne

Gmina Szydłów położona jest na kontakcie trzech jednostek geologicznych: południowo –wschodniej części Antyklinorium Świętokrzyskiego, południowo – wschodniej części Niecki Nidziańskiej oraz .....

Gospodarka wodno-ściekowa

Kotuszów jest zaopatrywany w wodę z ujęcia zlokalizowanego w położonej od 2 km na północ miejscowości Korytnica. Wodociąg publiczny Korytnica oddany do użytku ....

Gospodarka odpadami

W Kotuszowie wytwarzane są jedynie odpady komunalne (brak przemysłu). W celu uporządkowania gospodarki odpadami w rejonie...

Chmielnicko- Szydłowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Rejon Kotuszowa znajduje się w granicach Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) położony jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego, łączy się od zachodu z Włoszczowsko-Jędrzejowskim.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon Kotuszowa znajduje się w granicach Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) położony jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego, łączy się od zachodu z Włoszczowsko-Jędrzejowskim, w okolicach Szydłowa z Jeleniowsko-Staszowskim. zaś na południowym-wschodzie z Solecko-Pacanowskim OChK. Zajmuje powierzchnię 56 999 ha. Należący do niego teren leży w gminach Gnojno i Szydłów, a częściowo także w gminach: Morawica, Pierzchnica, Kije, Chmielnik, Raków, Łagów, Busko Zdrój, Stopnica i Tuczępy.
      Jest to obszar o charakterze rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej dominują lasy występujące zwarcie na większym terenie w rejonie między Włoszczowicami a Piotrkowicami. na zachód od Chmielnika i na południe od Drugni. Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, sporadycznie występują fragmenty borów trzcinnikowych. olsów i łęgów. W okolicach Drugni, na rędzinach jurajskich, wykształcił się bogaty subkontynentalny bór mieszany, przechodzący miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. W rezerwacie Radomice, na siedliskach grądu wysokiego, występuje ponad 1200 cisów. Ważnym elementem szaty roślinnej są zbiorowiska nieleśne, głównie torfowiska, z udziałem takich rzadkich roślin jak: przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy kserotermiczne znacznie jednak uboższe niż nad dolną Nidą.

 Image Image


Liczne stawy i zbiornik Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych.
       Tradycje osadnicze na terenie Ch-SzOChK sięgają czasów neolitycznych. Wśród zabytków ważną rolę o znaczeniu krajowym przedstawia gotycki układ urbanistyczny Szydłowa, zamknięty murami warownymi, oraz romańsko-barokowy kościół w Kijach. Zachowały się pozostałości budownictwa rezydencjonalnego oraz założenia dworsko-parkowe w Maleszowej, Śladkowie Małym, Piotrkowicach, Gnojnie i w Grabkach (unikatowy dawny harem).
       Obszar pełni ważne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. Jego pierszoplanową funkcją jest ochrona wód powierzchniowych głównie rzeki Czarnej Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza.

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image

 

 Image Image
Gospodarka wodno-ściekowa


    Kotuszów jest zaopatrywany w wodę z ujęcia zlokalizowanego w położonej od 2 km na północ miejscowości Korytnica. Wodociąg publiczny Korytnica oddany do użytku 28 kwietnia 1997 roku. Ogólna jego długość wynosi 14,7 km, a wydajność ujęcia kształtuje się w granicach 39,0 m3/h. Produkcja wody za 2002 rok wyniosła 23 575 m3. Wodociąg „Korytnica” dostarcza wodę do miejscowości: Korytnica, Kotuszów i Jabłonica.
      Łączna długość wodociągowej na terenie gminy Szydłów wynosi 77,8 km, co stanowi ok. 97%.

     Podobnie, jak w wielu gminach w Polsce nadal problemem jest gospodarka ściekowa. Brak jest kanalizacji a ścieki wywożone są z „szamb” transportem asenizacyjnym do oczyszczalni w Szydłowie (przynajmniej teoretycznie). Niektóre gospodarstwa posiadają drenaż rozsączający. Zgodnie z zapisem w „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Szydłów na lata 2004 – 2015”, sytuacja ta ma ulec w najbliższej przyszłości zmianie, do czego przysłuży się budowa kanalizacji (tabela) i oczyszczalni ścieków w Kotuszowie.

Zadanie do realizacji w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej

 

Gospodarka odpadami
 
 
W Kotuszowie wytwarzane są jedynie odpady komunalne (brak przemysłu). W celu uporządkowania gospodarki odpadami w rejonie przystanku autobusowego umieszczono specjalne kontenery na odpady segregowane: makulaturę, złom, szkło, plastyk. Pojemniki są, co jakiś czas opróżniane. Na odpady komunalne niesegregowane posadowiony jest większy kontener w centrum miejscowości. 

 

 Fot. 1. Pojemniki na odpady segregowane. W tle pomnik przyrody – łupki prekambryjskie (fot. Anna Skuza)

Budowa geologiczna i złoża mineralne

      Gmina Szydłów położona jest na kontakcie trzech jednostek geologicznych: południowo –wschodniej części Antyklinorium Świętokrzyskiego, południowo – wschodniej części Niecki Nidziańskiej oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Antyklinorium Świętokrzyskie zbudowane jest z paleozoicznych osadów głównie kambryjskich a fragmentarycznie z dewońskich. Osady Niecki Nidziańskiej reprezentowane są także przez utwory paleozoiczne, ale przede wszystkim przez mezozoiczne. Kambr na terenie gminy wykształcony jest w postaci łupków, piaskowców i szarogłazów. Dewon to piaskowce kwarcytowe i wapienie. Mezozoiczne utwory Niecki Nidziańskiej to: triasowe osady mułowcowo – iglaste, wapienie i margle oraz jurajskie wapienie z licznymi krzemieniami. Młodsze, trzeciorzędowe utwory Zapadliska Przedkarpackiego to piaskowce, piaski, mułówce, wapienie, margle, osady chemiczne (gips i siarka) oraz iły krakowieckie. Najmłodsze, czwartorzędowe utwory pokrywają obszar gminy w formie płatów o zróżnicowanej litologii i miąższości. Są to: gliny zwałowe, piaski, żwiry, lessy oraz występujące w dolinach rzek mułki, piaski, torfy i namuły torfiaste. Na terenie gminy Szydłów występują następujące kopaliny: surowce chemiczne (gipsy, siarka), wapienie, piaskowce, surowce ilaste i piaski. Z surowców chemicznych znaczenie gospodarcze ma jedynie siarka. Gipsy ze względu na duży nakład nie maja natomiast znaczenia surowcowego. Udokumentowane trzy złoża siarki rodzimej, Solec, Wola Żyzna i Grzybów – Gacki leżą na pograniczu z gminami Gnojno i Tuczępy. Do niedawna eksploatowane było metodą otworową złoże Grzybów – Gacki, którego niewielki fragment znajduje się na terenie gminy Szydłów, lecz w granicach gminy nie było prowadzone wydobycie. Wapienie udokumentowano w złożu Potok Rządowy, a zasoby perspektywiczne określono dla złoża Osówka. Piaskowce udokumentowano w złożu Szydłów, którego eksploatację jednak zaniechano. Występują w południowej części gminy surowce ilaste ( iły i gliny) eksploatowała niegdyś cegielnia w Gackach, wykorzystując surowiec do produkcji elementów ceramiki budowlanej. Obecnie produkcja ta została zaniechana. Piaski były wydobywane na skalę lokalną, w wielu rejonach gminy, lecz nie ma szczegółowych opracowań geologicznych, określających ich jakość, ilość i przydatność surowcową. Jedynie dla złoża Szydłów określono zasoby szacunkowe. Udokumentowano zasoby piasku w złożu Raków, lecz tylko niewielki fragment tego złoża znajduje się w granicach gminy. Aktualnie w gminie nie jest eksploatowane żadne złoże. Prawie cały teren gminy to obszar chronionego krajobrazu a więc ewentualna eksploatacja surowców może być prowadzona na niewielka (lokalną) skalę i musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska obowiązujące w gminach, gdzie występują obszary chronionego krajobrazu. Text: Plan rozwoju lokalnego dla gminy Szydłów. Szydłów 2004