Gospodarka wodno-ściekowa


    Kotuszów jest zaopatrywany w wodę z ujęcia zlokalizowanego w położonej od 2 km na północ miejscowości Korytnica. Wodociąg publiczny Korytnica oddany do użytku 28 kwietnia 1997 roku. Ogólna jego długość wynosi 14,7 km, a wydajność ujęcia kształtuje się w granicach 39,0 m3/h. Produkcja wody za 2002 rok wyniosła 23 575 m3. Wodociąg „Korytnica” dostarcza wodę do miejscowości: Korytnica, Kotuszów i Jabłonica.
      Łączna długość wodociągowej na terenie gminy Szydłów wynosi 77,8 km, co stanowi ok. 97%.

     Podobnie, jak w wielu gminach w Polsce nadal problemem jest gospodarka ściekowa. Brak jest kanalizacji a ścieki wywożone są z „szamb” transportem asenizacyjnym do oczyszczalni w Szydłowie (przynajmniej teoretycznie). Niektóre gospodarstwa posiadają drenaż rozsączający. Zgodnie z zapisem w „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Szydłów na lata 2004 – 2015”, sytuacja ta ma ulec w najbliższej przyszłości zmianie, do czego przysłuży się budowa kanalizacji (tabela) i oczyszczalni ścieków w Kotuszowie.

Zadanie do realizacji w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej